Adatvédelmi tájékoztató

A webáruház üzemeltetője (Kardos Uszoda- és Víztechnika Kft.) ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól.

1. Az adatkezelő

Cégnév: Kardos Uszoda- és Víztechnika Kft.

Székhely: 6000, Kecskemét, Ceglédi u.22.

Telephely: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 22.

Honlap: https://www.kardosuszodatechnika.hu/

Telefonszám: +36 - 76 / 509 - 700

Email cím: info@kardoskft.hu

Adószám: 11904568203

Cégjegyzékszám: 03-09-108930

Társaságunk a GDPR 37. cikke szerint nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

2. Adatkezelési alapelvek

  • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
  • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
  • Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
  • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
  • A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
  • Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
  • Az Ön személyes adatait előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
  • Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
  • Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke. Például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

3. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzí­tésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számí­tógépének beállí­tásától függően - a böngésző és az operációs rendszer tí­pusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó e-mail cí­mét, jelszavát, szállí­tási cí­mét, telefonszámát. A további adatok megadása opcionális, a szolgáltatás ezen adatok megadása nélkül is igénybe vehető. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti kapcsolatot szolgálja. A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer tí­pusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az í­gy megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatok kezelője a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás készí­téséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosí­tására.

5. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.

Az adatok kezelője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolí­tásáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kí­vül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előí­rt, kötelező adattovábbí­tásokra, amelyekre csak rendkí­vüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesí­tése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbí­tás jogalapja.

7. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, cí­méről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

8. Adatbiztonsági intézkedések

Cégünk a személyes adatokat a https://www.kardosuszodatechnika.hu/ szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

Blog bejegyzések